30.05.2019 г.:


23.05.2019 г.:

28.08.2018 г.:
Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ПМС№160/01.07.2016 на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0784-С01, с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на производствено оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Тръбоогъваща и разпробиваща машина - 1 брой,
Обособена позиция 2: Линия за прахово боядисване - 1 брой,
Обособена позиция 3: Роботизирана заваръчна линия - 1 брой“
Тръжни документи:
ФАВО АД - документация по провеждане на процедура
09.02.2018 г. : Прессъобщение след приключване на встъпителна пресконференция
05.02.2018 г. :
01.12.2017 г. :
„Фаво“ АД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0463-C01 - Повишаване на на експортния потенциал на „Фаво“ АД.
Изпълнението на настоящият проект цели да увеличи производствения капацитет на дружеството за сгъваеми тапетни маси, шпакли и валяци, а от там и приходите от износ, което е специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП.

Фирма „ФАВО“ АД произвежда тапетни дървени и алуминиеви маси. С над 21г. опит ние сме най-големият производител в България на сгъваеми маси за лепене на тапети,ремонти и улична продажба, като имаме и силно присъствие на европейския пазар. Делът на реализираните приходи за 2014г. от клиенти извън страната възлиза на 94 % от нетните приходи от продажби.

Маркетинговата ни стратегия е насочена към увеличаване на обемите продукция за експорт. През тази година получихме запитвания от нови клиенти, но поради липса на производствен капацитет отказваме поръчки.

Дългогодишното присъствие и проучване на европейските пазари индикира за наличието на пазарна ниша за валяци и шпакли, но ниският производствен капацитет не позволява експанзия на пазара.

Настоящият проект е свързан с решаването на основното ограничение пред развитието на компанията – недостатъчните производсвени мощности, които да задоволят търсенето на предлаганите от нас продукти.

Като мярка за разширяване капацитета на ФАВО АД ще бъдат изпълнени следните дейности:
1/ Дейност за подобряване на производствените процеси.
2/ Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.


Обща стойност на проекта е 1 495 000.00 лв., от които 762 450.00 лв. европейско и 134 550.00 лв. национално съфинансиране.© FAVO 2017
?????? | ?????????????? ? ??? |